Gå till innehåll
Ett dukat bord med tomma glas


Här kan du göra din begäran om planbesked.

Den som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan ska skriftligen ansöka om planbesked hos Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden tar då ställning till om förslaget är lämpligt. I beslutet tar nämnden hänsyn till tidigare ställningstaganden, till exempel vad som står i Översiktsplanen. Även rådande behov påverkar nämndens beslut.

Kommunen ska inom 4 månader, efter att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit, meddela om planbeskedet är positivt eller negativt samt ge en tidsangivelse för när planen beräknas kunna antas. Nämndens beslut är inte bindande eller möjligt att överklaga. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om beskedet är positivt får Stadsbyggnads-avdelningen i uppdrag att pröva ärendet i en detaljplaneprocess.

Avgift

En avgift tas ut för behandling av planbesked.

Mer information

Ju fler bilagor som bifogas ansökan, och ju tydligare beskrivning som ges, desto fortare ges ett slutligt besked.

Det bör också nämnas att det tar olika lång tid att ta fram en detaljplan beroende på ärendets komplexitet. Kontakta gärna Stadsbyggnadsavdelningens planenhet innan ansökan skickas in, för att diskutera ärendet och eventuell tidsåtgång.

Vill du veta mer finns det mer information att hitta här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
 

Begäran om planbesked

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka